W POWIATACH: BIŁGORAJSKIM, TOMASZOWSKIM, JANOWSKIM,
ZAMOJSKIM ZIEMSKIM I ZAMOJSKIM GRODZKIM
nr POKL.07.02.02-06-095/09
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej.
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej. Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej